بروز علایم خشکسالی ، کاهش سطح کشت شالی

مسولان در اداره زراعت از کاهش ۷۰ درصدی ساحات تحت کشت و برداشت شالی در ولایت هرات خبرداده می دهند.
به گفته حمیدالله ناصری مدیر عمومی ترویج ریاست زراعت  خشکسالی های اخیر و کمبود آب در طی سال جاری روی کاشت شالی بیشترین تاثیر  را گذاشته که ساحه کشت این نبات به تناسب سال های قبل کاهش چشم گیری یافته است.
آقای ناصری ضمن ابراز نگرانی از کاهش هفتاد درصدی تولیدات شالی درسال جاری میگوید:" درسال روان کمتر از 3000 هکتار زمین  در سطح تمامی ولسوالی های هرات شالی کشت گردیده ؛بدلیل خشک سالی ونبود آب کافی ۱۰۲۰۰ تن حاصل داشته ؛ این در حالی است که سال گذشته در ولایت هرات 12350 هکتار زمین شالی کشت گردیده بود؛ و ۶۱۷۵۰ تن برداشت داشته است.
فروشنده گان از افزایش پانزده درصدی قیمت برنج خبرداده می افزایند که در این حال قیمت شالی به بازار پانزده فیصد افزایش داشته ومتقاضیان زیادی دارد.
مدیر ترویج این ریاست گفت:"  کاشت شالی بصورت قطاری یک تکنالوژی جدید بوده که از سال 2012 بدین سوی از طریق وزارت زراعت ذریعه ایجاد قطعات نمایشی برای شالی کاران ولسوالی های انجیل، گذره، اوبه، چشت شریف، پشتون زرغون، ادرسکن و شیندند ترویج و معرفی گردیده وبر اساس این میتود مقدار تخم ریز، مقدار کوددهی و دفعات آبیاری به تناسب روش محلی کمتر بوده و همچنان عملیات زراعتی کمتری نیز ضرورت دارد که در تناسب با روش محلی حاصل بیشتر بدست میآید.
 در طی سال جاری نیز از طریق این اداره برای 180 دهقان شالی کاردر سطح 6 ولسوالی (انجیل، گذره، پشتون زرغون، اوبه، چشت شریف و ادرسکن ) 180 قطعه نمایشی یک جریبه  شالی  ایجاد گردیده و برای مستفیدین چهار دوره ورکشاپ آموزشی و 12 قلم مواد و اجناس مورد ضرورت شان مساعدت گردیده است.
منبع می افزاید:"که کاشت انواع شالی (صدری لک و باریک، نیلوفر، رشتی) از جمله ورایتی های محلی میباشد که در این اواخر ورایتی های اصلاح شده بنام های PB3 و IR64 از سوی وزارت زراعت وارد کشور گردیده و از طریق ایجاد قطعات نمایشی این ورایتی هابصورت  قطاری ترویج و مورد قبول شالی کاران واقع گردیده است.
قابل ذکر است که برنج غله درجه دوم مورد ضرورت مردم افغانستان بوده و بعداز گندم بیشترین استفاده را به عنوان یک غذای مناسب است  که کاشت و تولید آن از سالیان متمادی بدین سو یک مصروفیت عمده زارعین میباشد.