به تصویرکشیده شدن زنده گی نامه یکصد شاعرمعاصرهرات

زنده گی نامه ونمونه شعری یکصد شاعرولایت هرات درغالب یک کتاب چاپ وبه بازارعرضه شد.
این کتاب امروز باحضورمحمد آصف رحیمی والی ولایت هرات وجمعی ازفرهنگیان ونویسنده گان رونمایی شد. 
ولیشاه بهره رییس پیشین انجمن ادبی ونویسنده این کتاب میگوید: درین اثر زنده گی نامه ونمونه کلام وشعر یکصدتن ازشاعران معاصر که درقید حیات هستند به رشته تحریردرآمده است.
والی هرات ازتلاش های ولیشاه بهره شخصیت ادیب وفرهنگی بخاطر تکمیل این اثر با ارزش و همچنان ازحمایت بنیاد خیریه فقیری قدردانی نمود   . 
والی هرات  وضعیت چاپ ونشر کتاب درهرات بدلیل نبود حمایت از نویسنده گان و شاعران را تاسف بارخواند وگفت:" درحال حاضر پنجاه شاعر و نویسنده  ولایت هرات ده ها اثر شعری و نوشتاری آماده چاپ دارند  که بدلیل نداشتن منابع مالی،  توانایی چاپ آثار شان را ندارند.
آقای رحیمی ،باتاکید برحمایت از حقوق مولفان، ازتجار ملی بخاطر حمایت از نویسنده گان دعوت نمود ودرعین حال از ریاست اطلاعات وفرهنگ خواست از تجدید چاپ آثار نویسنده گان بدون اجازه مولف جلوگیری نمایند  . 
قابل یادآوریست ولیشاه بهره گردآورنده نویسنده این کتاب ، قبل ازین نیز اثر گنج بقا شرح یک غزل بیدل و هرات نگین خراسان را به رشته تحریر درآورده بود.