محمد آصف رحيمي والي هرات در راس يك هيئت از مقامات دولتي در سفر به ولسوالی ادرسکن، مشكلات مردم را رو در رو با اقشار مختلف بررسي نمود.

محمد آصف رحيمي والي هرات در راس يك هيئت از مقامات دولتي در سفر به ولسوالی ادرسکن، مشكلات مردم را رو در رو با اقشار مختلف بررسي نمود. 
درجريان اين سفر كاركرد واحدهاي سومي ادارات در سطح ولسوالي ادرسكن از نزديك مورد بررسي قرارگرفت و بر توسعه برنامه هاي عمراني و تسهيل دسترسي مردم به خدمات شهري تاكيد شد.
والي هرات ابتدا از تمام بخش هاي اداري بصورت مفصل بازديد نمود و در صحبت با مديران بخش هاي مختلف روند كار، نحوه ارائه خدمات به مردم ، دستاوردها و روند بازسازي را مورد مطالعه قرارداد.
ولسوالي ادرسكن يكي از ولسوالي هاي عقب مانده در سطح ولايت هرات ميباشد كه در طول ساليان گذشته كمتر به توسعه و انكشاف آن توجه شده است. با وجوديكه مردم اين ولسوالي مالدار هستند، ولي شكايت هايي وجود دارد كه بي توجهي مسئولان زراعتي در طول ساليان اخير و خشكسالي های پیهم سبب ازبين رفتن مواشي مردم شده است.