نشست خبری برگزاری نخستین نشست والیان مرزی افغانستان و ایران در شهر مشهد

به تعقیب برگزاری نخستین نشست والیان مرزی افغانستان و ایران در شهر مشهد، محمد آصف رحیمی والی هرات در یک نشست خبری این اجلاس را سر آغاز فصل جدید همکاری های اقتصادی و فرهنگی بین ولایات مرزی دانست.
این اجلاس بنا بدعوت وزارت امور داخله ایران به هدف جستجوی راهکارهای بهتر افزایش سطح همکاری های اقتصادی، فرهنگی و تجارتی برگزار شد.