بهره برداري از هفت طرح انكشافي در سكتور صحت در ولايت هرات و نیز تهداب گزاري هفت پروژه توسعوي ديگر در بخش بهداشت و درمان

همزمان با بهره برداري از هفت طرح انكشافي در سكتور صحت در ولايت هرات، ساختمان هفت پروژه توسعوي ديگر در بخش بهداشت و درمان تهداب گزاري شد.
 اين پروژه كه از سوي داكتر فيروزالدين فيروز وزير صحت عامه و محمد آصف رحيمي والي ولايت هرات تهداب گزاري و به بهره برداري رسيد، با هزينه دو ميليون دالر امريكايي از با حمايت وزارت صحت عامه و منابع بين المللي تكميل گرديده و خواهد شد.
 اين پروژه ها، اعمار ساختمان هاي صحي، تهيه تجهيزات طبي، ايجاد مراكز آموزش هاي صحي، تهيه امبولانس و امكانات مدرن درماني در بانك خون و مراكز صحي شهر و ولسوالي ها را شامل ميشود.