والی هرات بر حمایت از افزایش حضور زنان در ساختار ادارات دولتی تاکید نمود.

والی هرات بر حمایت از افزایش حضور زنان در ساختار ادارات دولتی تاکید نمود.
 محمد آصف رحیمی والی هرات که امروز از بخش های مختلف ریاست امور زنان بازدید نموده است تاکید دارد که افزایش حضور زنان در سطوح رهبری مستلزم جدیت بیشتر زنان است.