بازدید والی ولایت هرات از بخش های مختلف ریاست صحت عامه ولایت هرات

روند ارائه خدمات صحی و درمانی در ولایت هرات با وجود پیشرفت های چشم گیر با مشکلاتی نیز به همراه بوده است. محمد آصف رحیمی والی هرات که امروز از بخش های مختلف ریاست صحت عامه ولایت هرات بازدید نموده است بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی در مراکز صحی شهر و ولسوالی ها و همچنان نظارت جدی از روند عرضه خدمات صحی در شفاخانه ها و کلینیک های صحی تاکید نمود.