در حال حاضر نزدیک به پنجاه طرح و برنامه انکشافی به ارزش دو میلیارد افغانی در ولایت هرات در دست اجرا میباشد

اجرا و تکمیل این طرح ها بگونه مستقیم در بهبود وضعیت زندگی مردم و افزایش کیفیت خدمات عمومی در بخش های تعلیمی، صحی، اجتماعی و امور امنیتی اثرگزارخواهد بود.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در جلسه نوبتی کمیته انکشاف ولایتی با تاکید بر تسریع روند اجرای این طرح ها، رعایت اصل پاسخدهی به مردم و تامین شفافیت را از ضروریات و نیازهای عمده خواند.
همزمان با این مسئولان ریاست اقتصاد نیز اعلام کردند که در کنار این، حدود شصت پروژه نیز با هزینه ده میلیون دالر امریکایی با کمک موسسات بین المللی در این ولایت در دست اجرا میباشد.