هیات دارالانشای شورای عالی وزیران وارد ولایت هرات شد

هیات دارالانشای شورای عالی وزیران وارد ولایت هرات شد.

این هیات که متشکل از مشاورین، کارشناسان و مسئولان بخش های مختلف اداری و فنی شورای وزیران می باشد شب گذشته با محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در اقامتگاهش دیدار نمود.
نوراحمد بهین رییس هیات و رییس انسجام دارالانشای شورای وزیران هدف سفر این هیات را ایجاد نخستین کمیته ولایتی مصئونیت غذایی کشور در ولایت هرات عنوان کرد و گفت: این هیات برای سه روز در ولایت هرات اقامت خواهد داشت.
قرار است هیات در جریان اقامت خود در ولایت هرات با اقشار مختلف از جمله علمای کرام دین، مقامات دولتی، فعالین مدنی و زنان نیز دیدار داشته باشد.
والی هرات از سفرهیات استقبال نمود و بخاطرهمکاری در جهت تطبیق برنامه های هیات قول همکاری داد.
در ترکیب این هیات نماینده گان ارشد موسسات بین المللی و ملی نیز عضویت دارند.
قرار است در جریان امروز نخستین کمیته ولایتی مصئونیت غذایی کشور در ولایت هرات ایجاد شود.

هیات دارالانشای شورای عالی وزیران وارد ولایت هرات شد.
این هیات که متشکل از مشاورین، کارشناسان و مسئولان بخش های مختلف اداری و فنی شورای وزیران می باشد شب گذشته با محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در اقامتگاهش دیدار نمود.
نوراحمد بهین رییس هیات و رییس انسجام دارالانشای شورای وزیران هدف سفر این هیات را ایجاد نخستین کمیته ولایتی مصئونیت غذایی کشور در ولایت هرات عنوان کرد و گفت: این هیات برای سه روز در ولایت هرات اقامت خواهد داشت.
قرار است هیات در جریان اقامت خود در ولایت هرات با اقشار مختلف از جمله علمای کرام دین، مقامات دولتی، فعالین مدنی و زنان نیز دیدار داشته باشد.
والی هرات از سفرهیات استقبال نمود و بخاطرهمکاری در جهت تطبیق برنامه های هیات قول همکاری داد.
در ترکیب این هیات نماینده گان ارشد موسسات بین المللی و ملی نیز عضویت دارند.
قرار است در جریان امروز نخستین کمیته ولایتی مصئونیت غذایی کشور در ولایت هرات ایجاد شود.