یک تن از افراد کلیدی گروه طالبان بادغیس، در ولایت هرات دستگیرشد.

متهم که از ولایت بادغیس غرض سفر به ولایت هلمند، به ولایت هرات آمده بود در عملیات اوپراتیفی کارمندان ریاست امنیت ملی دستگیر شد.

بر بنیاد معلومات ابتدایی، این فرد مسئولیت گروهی از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی جوند ولایت بادغیس را برعهده داشته است.
متهم از ناحیه پانزدهم شهر هرات دستگیر زیر تحقیق قرارگرفته است.
طبق یک خبر دیگر: یک تن به اتهام همکاری با مخالفین مسلح دولت نیز از ناحیه 15 شهر هرات دستگیر شد.

یک تن از افراد کلیدی گروه طالبان بادغیس،درولایت هرات دستگیرشد.
متهم که ازولایت بادغیس غرض سفربه ولایت هلمند،به ولایت هرات آمده بود درعملیات اوپراتیفی کارمندان ریاست امنیت ملی دستگیرشد.
بربنیاد معلومات ابتدایی ، این فرد مسولیت گروهی ازمخالفین مسلح دولت درولسوالی جوند ولایت بادغیس رابرعهده داشته است .
متهم از ناحیه پانزدهم شهرهرات دستگیر زیرتحقیق قرارگرفته است .
طبق یک خبردیگر: یک تن به اتهام همکاری بامخالفین مسلح دولت نیزازناحیه 15 شهرهرات دستگیرشد.