والی هرات خواهان جدیت اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس در امر حل مشکلات باشنده گان هرات از ناحیه کمبود مراکز توزیع تذکره تابعیت شد

 
والی هرات خواهان جدیت اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس در امر حل مشکلات باشنده گان هرات از ناحیه کمبود مراکز توزیع تذکره تابعیت شد.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات که با همایون محتاط رئیس اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس دیدار نموده است، تاکید دارد که کمبود مراکز توزیع تذکره سبب نا رضایتی شهروندان شده است.
والي هرات در عین حال از اقدامات اداره مركزي ثبت و احوال نفوس قدرداني نمود خواهان اقدامات جدي تر اين اداره در بخش توزیع تذكره و رفع مشكلات شهروندان در اين ولایت شد.
رئیس اداره مرکزی ثبت واحوال نفوس نیز از اقدامات این اداره بخاطر حل مشکلات مردم و افزایش مراکز توزیع تذکره اطمینان داد.

والی هرات خواهان جدیت اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس در امر حل مشکلات باشنده گان هرات از ناحیه کمبود مراکز توزیع تذکره تابعیت شد.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات که با همایون محتاط رئیس اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس دیدار نموده است، تاکید دارد که کمبود مراکز توزیع تذکره سبب نا رضایتی شهروندان شده است.
والي هرات در عین حال از اقدامات اداره مركزي ثبت و احوال نفوس قدرداني نمود خواهان اقدامات جدي تر اين اداره در بخش توزیع تذكره و رفع مشكلات شهروندان در اين ولایت شد.
رئیس اداره مرکزی ثبت واحوال نفوس نیز از اقدامات این اداره بخاطر حل مشکلات مردم و افزایش مراکز توزیع تذکره اطمینان داد.