نشستی به هدف رسیده گی به مشکلات آواره گان داخلی در مقر ولایت هرات برگزار شد.

نشستی به هدف رسیده گی به مشکلات آواره گان داخلی در مقر ولایت هرات برگزار شد.
در این نشست که نماینده گان بیجا شده گان داخلی و مسولان دولتی، نماینده گان موسسات ملی و بین المللی و رئیس شورای ولایتی نیز حضور داشتند، مشکلات بیجاشده گان از ناحیه عدم دسترسی به امکانات و منابع مورد نیاز بررسی شد.
والی هرات ضمن تاکید بر تهیه و تدارک کمک های بشر دوستانه مورد نیاز آواره گان داخلی، تامین شفافیت در جهت شناسایی و توزیع کمک به افراد مستحق واقعی را لازمه آغاز مجدد سروی نیازمندان دانست.
نماینده گان بیجاشده گان داخلی نیز متعهد شدند تا بخاطر تامین شفافیت و معرفی افراد مستحق واقعی همکاری نمایند.