مرحله پنجم خشت فرش بام هاي مسجد جامع بزرگ شهر هرات از سوي محمد آصف رحيمي والي ولايت هرات آغاز شد

 قرار است در این مرحله دو هزار متر بام های مسجد جامع بزرگ شهر هرات بصورت اساسی مطابق استندرد های آبدات تاریخی خشت فرش شوند. محمد آصف رحيمي والي هرات ضمن قدردانی از انجمن خدمت گزاران مسجد جامع بزرگ شهر هرات از اختصاص يك ميليون دالر امريكايي از سوي دولت بخاطر بازسازي عاجل سایر بخش هاي مختلف مسجد جامع خبر داد و گفت: "امور تداركاتی اين پروژه ها در وزارت شهر سازي در حال نهایی شدن است. والي هرات در عين حال خواهان توجه جدي تر و بيشتر ادارات مركزي بخاطر حفظ و مراقبت بنا هاي تاريخي این ولایت شد. آقاي رحيمي همچنان ترميم و بازساري سایر بخش های مسجد جامع، خشت فرش پیاده روها، ایجاد سيستم گرما و سرما، نور پردازي صحن، احداث پاركينگ و توسعه فضاي سبز و بعضي فعاليت هاي ديگر با هزينه پنجاه ميليون افغاني در سه الي پنج سال آينده را از دیگر برنامه های روی دست نام برد. آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات با قدردانی از همکاری انجمن خدمت گزاران مسجد جامع بزرگ شهر هرات گفت: "امروز خوشبختانه مرحله پنجم خشت فرش مسجد جامع بزرگ شهر هرات به کمک مالی انجمن خدمتگذاران مسجد جامع و نظارت مدیریت عمومی آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ آغاز شد. او افزود: "از یکسال به این طرف اداره شهرسازی در امر بازسازی این بنای مقدس دخیل شده و برنامه های سروی و مطالعه تخنیکی از سوی هیئت های مختلط وزارت شهرسازی و اطلاعات و فرهنگ در آینده نزدیک تکمیل و کار عملی آن شروع میگردد." رئيس اطلاعات و فرهنگ از شروع پلان هاي منظم به هدف بازسازي مسجد جامع از سوي دولت یاد آوری نمود ولي گفت: "در یكسال اخير هيچگونه اقدام بنيادي بخاطر مراقبت مسجد جامع صورت نگرفته است. رئيس اطلاعات و فرهنگ از تزيين و گچبري محراب مسجد جامع توسط تيمي از استادان پوهنتون هرات با پيروي ازمكتب بهزاد نيز خبرداد. سعد خطيبي رئيس اتاق تجارت و از مسوولان انجمن خدمت گزاران مسجد جامع بزرگ از تكميل خاك برداري و خشت فرش شش هزار متر بام هاي مسجد جامع خبر داد و از تداوم همكاري اعضاي انجمن بخاطر باز سازي و مراقبت مسجد جامع اطمينان داد. آقای عباسي رئيس آبدات تاريخي وزارت اطلاعات و فرهنگ، آقای رحماني رئيس پوهنحي هنر هاي پوهنتون، ولی شاه بهره معاون انجمن خدمت گزاران و سید محمد شیرزادی رئیس حج اوقاف نیز اجراي اين برنامه را استقبال نمودند. در حالی مرحله پنجم خشت بام مسجد جامع بزرگ شهر هرات آغاز شده است که قرار است دولت افغانستان نیز امور بازسازی و توسعوی مسجد جامع را از طریق وزارت شهرسازی مدیریت نماید.