هيچكس حق ايجاد پاركينگ هاي خودسر را در سطح شهر هرات ندارد

در پي شكايت شهروندان مبني بر ايجاد مزاحمت از ناحيه موجوديت و فعاليت پاركينگ هاي خودسر در حاشيه جاده هاي مزدحم و اماكن تجارتي مركز شهر هرات، نشستي با حضور محمد آصف رحيمي والي هرات و مسوولان ارشد اداري و امنيتي و همچنان نماينده گان معلولين كه ادعا ميشود اين پاركينگ ها را در اختيار دارند در تالار نگارستان بهزاد برگزار شد و بر جلوگيري از فعاليت اين پاركينگ ها تاكيد شد. 
والي هرات با تاكيد بر حمايت از معلولين و ايجاد فرصت هاي شغلي به افراد مختلف جامعه، فعاليت هاي غير قانوني برخي افراد را به شدت مورد انتقاد قرار داد و به رياست شاروالي هدايت داد تا بگونه فوري اماكن مشخص غرض پاركينگ وسايط را ايجاد و از طريق داو طلبي در اختيار مردم قرار دهد. 
در اين نشست همچنان بر جلوگيري از فعاليت پاركينگ هاي وسايط در كنار جاده ها نيز تاكيد شد. 
از چندي بدينسو برخي افراد فرصت طلب در ساحات تجارتي و اماكن مزدحم جاده هاي مركزي شهر هرات اقدام به ايجاد پاركينگ هاي خودسر نموده اند كه اين امر سبب راه بندان ،از دحام و مزاحمت بمردم شده است. 
با وجوديكه مسوولان اين پاركينگ ها در قبال توقف موترسايكل پول دريافت مي نمايند ولي هيچگونه اجاره اي به دولت پرداخت نميكنند. 
در اين نشست فيصله شد تا شاروالي با همكاري ساير ادارات ، جلوي فعاليت اين پاركينگ ها را گرفته ومتخلفين را به ارگان هاي عدلي وقضايي معرفي نمايند.