یک گروه آدم ربایان حرفه ای در نتیجه عملیات کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات شناسایی و متلاشی شد

شش تن از اعضای این گروه که زیر پیگرد کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات قرار داشتند در نتیجه عملیات برق آسای کارمندان این اداره دستگیر شدند.

مسئولان در ولایت هرات از اجراات سریع پرسونل گمنام ریاست امنیت ملی در زمینه شناسایی و دستگیری این افراد ابراز قدردانی می نمایند.
جیلانی فرهاد سخنگوی مقام ولایت هرات در یک نشست خبری در ریاست امنیت ملی ولایت هرات گفت: در عملیات دستگیری این 
افراد، یک تن از اعضای باند آدم ربایان مقاومت نمود که منجر به درگیری و جراحت وی شد. این فرد متهم در شفاخانه هرات بدلیل وخامت وضعیت صحی اش جان باخت. 
یک کودک خورد سال که حدود بیست روز نزد آدم ربایان نگهداری میشد در این عملیات رها و به خانواده اش تسلیم داده شد.
با وجودی که خانواده این کودک در قبل رهایی فرزند شان به آدم ربایان پول پرداخت نموده بودند ولی این موضوع با پیگیری ریاست امنیت ملی منجربه شناسایی و دستگیری عوامل این آدم ربایی شد.
در جریان یک ماه اخیر این چهارمین مورد آزادی هموطنان از نزد آدم ربایان میباشد
.

یک گروه آدم ربایان حرفه ای در نتیجه عملیات کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات شناسایی و متلاشی شد.
شش تن از اعضای این گروه که زیر پیگرد کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات قرار داشتند در نتیجه عملیات برق آسای کارمندان این اداره دستگیر شدند.
مسئولان در ولایت هرات از اجراات سریع پرسونل گمنام ریاست امنیت ملی در زمینه شناسایی و دستگیری این افراد ابراز قدردانی می نمایند.
جیلانی فرهاد سخنگوی مقام ولایت هرات در یک نشست خبری در ریاست امنیت ملی ولایت هرات گفت: در عملیات دستگیری این افراد ،یک تن از اعضای باند آدم ربایان مقاومت نمود که منجربه درگیری و جراحت وی شد . این فرد متهم در شفاخانه هرات بدلیل وخامت وضعیت صحی اش جان باخت. 
یک کودک خورد سال که حدود بیست روز نزد آدم ربایان نگهداری میشد در این عملیات رها و بخانواده اش تسلیم داده شد.
با وجودی که خانواده این کودک در قبل رهایی فرزند شان به آدم ربایان پول پرداخت نموده بودند ولی این موضوع با پیگیری ریاست امنیت ملی منجربه شناسایی و دستگیری عوامل این آدم ربایی شد.
در جریان یک ماه اخیر این چهارمین مورد آزادی هموطنان از نزد آدم ربایان میباشد.