هلاکت طراح اصلی سی حمله تروریستی درهرات

تلاش نیروهای امنیتی ودفاعی بصورت مستقیم دربرگزاری انتخابات شفاف اثرگزاربود.
مسولان ارشد وزارت دفاع ملی به این باوراند که مساعی مشترک نیروهای امنیتی ودفاعی درولایت هرات وهمکاری مردم سبب برگزاری انتخابات آبرومند درین ولایت شد.
دگر جنرال اقبال‌علی "نادری" معاون  وزارت دفاع ملی دردیداربامحمد آصف رحیمی والی ولایت هرات ازمدیریت سالم مقام ولایت وتلاش نیروهای امنیتی تقدیرنمود.
این مقام بلندپایه وزارت دفاع ملی که درراس یک هیات عالی رتبه ازمسولان وزارت های داخله وریاست عمومی امنیت ملی غرض نظارت وبررسی ازتدابیر امنیتتی وارد ولایت هرات شده بود میگوید: هماهنگی ومساعی مشترک نیروهای امنیتی درهرات درسطح کشورنمونه بوده است .
درین میان والی هرات نیز ازتلاش یکایک نیروهای امنیتی ودفاعی درولایت هرات قدردانی نمود.
انتخابات درولایت هرات با وجود برخی چالش ها، درفضای امن برگزارشد و نزدیک به پنچ هزارتن ازنیروهای امینتی، دفاعی واطلاعاتی مسولیت تامین امنیت انتخابات رابصورت مستقیم برعهده داشتند.