ارجگزاری به قربانیان نیروهای ایتالیایی درافغانستان

سرپرست مقام ولایت ازنقش نظامیان ایتالیایی درامر مبارزه باهراس افگنی ابرازقدردانی نمود. 
مونسه حسن زاده معاون اموراجتماعی وسرپرست مقام ولایت هرات درمراسم تجلیل  ازروز ملی ایتالیا و روز ملی نیروهای مسلح آن کشورگفت: مردم هرات هیچگاه همکاری بشردوستانه کشورایتالیا را فراموش نخواهند کرد.
ازین مناسبت امروز باحضور مسولان محلی هرات ونظامیان کشورایتالیا درقوماندانی حمایت قاطع زون غرب تجلیل شد.
درین مراسم که  قوماندانان زون انصار وقول اردوی ظفر نیزحضور داشتند ، قوماندان حمایت قاطع زون غرب ضمن ادای احترام به سربازانی که درراه مبارزه باتروریزم جان های خودرا ازدست داده اند گفت:"سربازان ما جان¬های¬شان را به منظور حفاظت از ملت، آزادی و شکوفایی قربانی نمودند.
اوافزود:"  اجازه دهید تا امروز، با یک احساس عمیق، یادی کنم از 53 تن از همکاران دلاور مان که تحت نام دموکراسی و آزادی مردم افغانستان جان¬های شیرین شان را از دست دادند، همچنان اجازه دهید از 650 تن از عساکری که در این راه مجروح گردیدند، نیز یادآوری نمایم .
قوماندان حمایت قاطع میگوید:" کشور ما همیشه مدیون احسان آنهاست. ما بخشی از تاریخ کشور ما می¬باشیم، و جان باخته¬گان ما همیشه در یاد و قلب¬های ما خواهند بود. 
اوگفت:" نیروهای مسلح ما در این 20 سال از عملیات¬های باثبات سازی نشان دادند که قادر به اجرای هرنوع ماموریت در هر زمینه بوده و همواره مورد تقدیر نیروهای چند ملیتی بود¬ه¬اند. 
دربخشی ازین مراسم معاون مقام ولایت ومقامات ملکی ونظامی به سربازان ایتالیایی که درطول نزدیک به بیست سال گذشته درحوزه غرب جان های شانرا ازدست داده اند باگذاشتن اکلیل گل برمنار یاد بود، ادای احترام نمودند.
# هرات
# اداره مستقل ارگان های محلی