معرفی رییس جدید سارنوالی استیناف ولایت هرات

همزمان بامعرفی رییس جدیدسارنوالی استیناف ولایت هرات ازدوسال وشش ماه خدمات ماندگار عبدالحق احمدی رییس پیشین سارنوالی هرات قدردانی شد.

قاری محمد الف عرفانی ازشخصیت های شناخته شده حقوقی کشور  براساس لزوم دید مقام عالی لوی سارنوالی کشور بحیث رییس سارنوالی استیناف ولایت هرات مقررشده است . همچنان عبدالحق احمدی رییس پیشین سارنوالی استیناف ولایت هرات بعنوان معاون لوی سارنوالی درامور مبارزه بافساد اداری تعیین گردیده است.

محمد آصف رحیمی والي هرات از اقدامات ،ابتكارات وجديت عبدالحق احمدي رييس پيشين سارنوالي استيناف ولايت هرات درامرمبارزه بافساد وجلب اعتماد مردم ابراز قدرداني نمود وگفت :"امروز سارنوالي هرات به يك ارگان مورد اعتماد مردم تبدیل شده است ".

آقای رحیمی  تقرر قاري الف عرفاني بحيث رييس سارنوالي استيناف ولایت هرات رااستقبال نمود  وخواهان جديت سارنوالان در امرمبارزه با فساد اداری شد .

وحيد الدين ارغون مرستيال لوي سارنوالي نیزازتقرر كدرهاي توانمند هرات درپست های مهم لوی سارنوالی ابراز خرسندي نمود وگفت:"  لوي سار نوالي متعهد است تا از حقوق مردم دفاع نمايد. او، مبارزه بافساد را از اولويت هاي كاري سارنوالان عنوان كرد وتغييرات موجود درعرصه هاي مختلف لوي سارنوالي را تبريك گفت .

عبدالحق احمدي رييس پيشين سارنوالي استيناف ولايت هرات كه اخيرا بعنوان معين لوي سارنوالي مقررشده است ، افزايش اعتماد مردم به اجراات سارنوالي رانتيجه صداقت وجديت كارمندان اين نهاد عنوان كرد .

قاري الف عرفاني رييس سارنوالي استنياف ولايت هرات اطمينان داد كه با تمام قوت بخاطر بهبود امور تلاش ميكند.  او همچنان از جديت خود دربرابر عوامل جرم وجنايت اطمينان داد

درپايان اين مراسم تقديرنامه های مقام ولايت ، شوراي ولايتي وانجمن مستقل وکلای مدافع کشور به عبدالحق احمدي رييس قبلي سارنوالي استيناف هرات اهد شد .

قابل یاداوریست قاری محمد الف عرفانی رییس جدید سارنوالی اسیتناف ولایت هرات که ازکدرهای شناخته شده حقوقی میباشد درکنار چندین سال کاربعنوان سارنوال درولایت هرات ، ازسه سال بدینسو دربست های مختلف چون ریاست منابع بشری وتنفیذ قانون لوی سارنوالی، رییس مرکزعدلی وقضایی ومعین مبارزه بافساد اداری  لوی سارنوالی کشور ایفای وظیفه نموده است