سفیرنماینده غیرنظامی ناتو درافغانستان به ولایت هرات

سفیرملکی ناتو درافغانستان امروز وارد ولایت هرات شد.
کورنیلوس زیمرمن  سفیرغیرنظامی ناتو درافغانسان که بامحمد اصف رحیمی والی ولایت هرات دیدارنموده است نیازبه استقرارصلح درافغانستان را بسیاجدی خواند ودرعین حال هدف سفرش را صحبت بامردم ومسولان وشنیدن دیدگاه های شان درپیوند به استقرارصلح درافغانستان اعلام کرد.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات بابیان این مطلب که مردم ازجنگ خسته شده اند آرزوبرد تاتلاش های مشترک جامعه جهانی ودولت افغانستان درزمینه استقرارصلح درافغانستان وختم جنگ نتایج قابل قبولی را درپی داشته باشد.
والی هرات تاکید نمود که مردم بصورت همه جانبه ازصلح حمایت میکنند وطرفدارتداوم جنگ نیستند.  آقای رحیمی با اشاره به ابعاد داخلی وخارجی بحران افغانستان اعلام کرد آرزو برد تا امنیت درافغانستان برقرارشود
درین نشست که قوماندان حمایت قاطع درزون غرب نیزحضورداشت پیرامون وضعیت ولایات زون غرب نیزبحث وتبادل نظرصورت گرفت.