تاکید سرپرست مقام ولایت برانسجام امورشهری

محی الدین نوری معاون و سرپرست مقام ولایت هرات بر تلاش مشترک وهماهنگ مسولان دولتی درجهت ایجاد انسجام شهری تاکید نمود.

سرپرست مقام ولایت درجلسه بورد هماهنگی شهری که امروز درتالارنگارستان بهزاد برگزارشد، برتدویر منظم جلسات بورد هماهنگی شهری تاکید نمود وگفت :"  هدایت مقام ولایت به تمام  ادارات این است تا با ریاست شاروالی بخاطر انسجام امورشهری بیشترهمکاری نمایند.

آقای نوری با اشاره به اهمیت انسجام امورشهری افزود:" هر اداره عضو بورد مکلف است مسولیت های خود را درقبال نظم شهری با جدیت به پیش ببرد.

سرپرست مقام ولایت هرات افزود:"  شورای ولایتی هرات نیزدرراستای انسجام امور شهری همکارادارات دولتی است .

درین میان هریک ازمسولان عضو بورد هماهنگی شهر نیز اطمینان دادند که با تمام توان بخاطرانسجام امورشهری همکاری خواهند کرد.

رییس فواید عامه ولایت هرات نوید داد که بزودی کارترمیم وبازسازی شاهراه هرات تورغندی وهرات اسلام قلعه آغازمیشود وقسمتی ازین شاهراه که درداخل شهرهرات موقعیت دارد وشامل سرک قول اردوی سابق میباشد نیز بازسازی میگردد.

درین میان مدیر ترافیک، معاون شاروالی ، روسای آبرسانی وصحت عامه نیز درکناراعلام همکاری بااین بورد تاکید نمودند جلوگیری ازبی نظمی درداخل شهریکی ازخواست های اساسی شهروندان میباشد  .

درین جلسه فیصله شد تا درروشنایی طرزالعمل بورد هماهنگی شهر، بعدازین امور بورد زیرنظر شاروال هرات پیگیری وادارات مختلف نیزبخاطرانسجام امورشهری با ریاست محترم شاروالی همکاری نمایند.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی