امیدواری به بهبود وضعیت ترانسپورتی شهر هرات

همزمان با بهره برداری از تاسیسات رفاهی ترمینال مسافربری شمال شهر هرات ، برنامه نصب نمبرپلیت موترهای باربری در ولایت هرات آغاز شد.

مسولان وزارت ترانسپورت میگویند:" برنامه نصب نمبرپلیت های وسایط باربری براساس فیصله کابینه به هدف جلوگیری از فرار عواید ، حاکمیت قانون وکاهش جرایم روی دست گرفته شده است .
همچنان تاسیسات رفاهی ترمینال مسافربری شهرهرات که باهزینه یک اعشاریه پنج میلیون افغانی بازسازی شده است ، سبب فراهم شدن تسهیلات زیادی به خانواده ها ومسافرین گردیده است.
این برنامه ها باحضور جمع زیادی ازمسولان شرکت های ترانسپورتی ومقامات دولتی  ازسوی محمد حمید طهماسی وزیرترانسپورت ومحی الدین نوری معاون وسرپرست مقام ولایت آغازشد.
مسولان ریاست ترانسپورت ولایت هرات میگویند: برنامه نصب پلیت وسایط باربری ظرف یک هفته درهرات تکمیل خواهد شد وبعد ازان به هیچ یک از وسایط  باربری اجازه حرکت و فعالیت داده نخواهد شد.
وزیرترانسپورت کشورضمن قدردانی ازهمکاری مسولان محلی در امر ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد دربخش های مختلف ریاست ترانسپورت ولایت هرات،ازاحداث ترمینال های مسافربری مجهزدر دروازه های ورودی شهر هرات درآینده نزدیک خبرداد  و گفت: "قراراست درهریک از دروازه های ورودی شهرهرات درساحه پنجصد جریب زمین  ترمینال های معیاری ساخته شود.
 
آقای طهماسی همچنان از تغییر ایستگاه های ترانسپورتی شهری خبرداد و افزود:" درقدم نخست درنظراست تا درساحه هشتاد جریب زمین درساحه پشتون پل ایستگاه جدید وسایط ساخته شود.
وزیرترانسپورت کشور از تمام موترداران خواست تا بخاطر جلوگیری از اخاذی در زمینه تجدید اسناد وسایط شان اقدام نمایند زیرای  تمام جریمه های شرکت های ترانسپورتی عفو شده است.
محی الدین نوری معاون وسرپرست مقام ولایت هرات نیز ازطرح های وزارت ترانسپورت استقبال نمود و بخاطر تدارک زمین مورد نیاز اعمار ترمینال قول همکاری داد .
سرپرست ولایت گفت: ساحات مشخصی غرض اعمار ترمینال درولایت هرات مشخص گردیده که قبلا اسناد آن طی مراحل گردیده وکارانتقال زمین های باقی مانده مورد نیز نیز آغاز خواهد شد.
آقای نوری همچنان درپاسخ به ادعاها مبنی بر اخاذی در شاهراه ها گفت:" تدابیر امنیتی درشاهراه هایی که درجغرافیای ولایت هرات موقعیت دارند، گرفته شده وباافراد متخلف درهرسطحی که باشند برخورد میشود .
درحالی طرح نصب پلیت های وسایط باربری درولایت هرات روی دست گرفته شده است که ازشش ماه بدینسو اصلاحات گسترده درریاست ترانسپورت ولایت هرات سبب افزایش قابل ملاحظه عواید این اداره شده است. 
#هرات 
#اداره مستقل ارگان های محلی