سرمایه گزاری بالغ بریک میلیارد وسیصد میلیون افغانی درمعارف هرات

عملیات اجرایی ساخت ۳۳۴ ساختمان مکتب در ولایت هرات امروز ازسوی عبدالقیوم رحیمی والی هرات در ولسوالی کرخ آغاز شد.

قراراست ازطریق برنامه اقرا درسراسر افغانستان  ۶۰۰۰ ساختمان مکتب ساخته شود که ازین میان  ۳۳۴ ساختمان مکتب در ولایت هرات به ارزش یک مییارد وسیصد میلیون افغانی در ظرف دوسال اعمار میگردد.

این ساختمان ها در مناطق روستایی به هدف تسهیل دسترسی کودکان به مکان مناسب آموزشی ساخته خواهد شد.

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات آغاز این برنامه را به مردم معارف دوست هرات تبریک گفت وبیان این مطلب که تفاوت دولت، با مخالفین درین است که آنها تخریب میکنند وکمر به ویرانی بسته اند افزود: دشمنان باید بدانند اگر آنان ساختمان ها را تخریب میکنند، ولی ما مکتب میسازیم.

بگفته والی هرات، ازجمله ۳۳۴ ساختمان مکتب، بودجه ۲۹ ساختمان به ارزش ۹۰ افغانی به ولایت هرات مواصلت ورزیده است.

والی هرات میگوید:"با ساخت بیشتر ازسیصد ساختمان جدید مکتب درهرات، تغییرات بنیادی درمعارف بوجود می آید.

نخستین ساختمان مکتب از طریق این برنامه در قریه صوفی شاه محمد ولسوالی کرخ تهداب گزاری شد که قراراست در ظرف سه ماه تکمیل شود.

آقا محمد صدیقی رییس احیا وانکشاف دهات میگوید :در تمام ولسوالی های هرات مکتب ساخته خواهد شد .

آقای ازهد رییس معارف نیز از تهداب گزاری برنامه اقرا در هرات استقبال نمود

در مرحله نخست این برنامه  ازطریق شوراهای انکشافی در ولسوالی های فرسی، کهسان، پشتون زرغون، اوبه وکرخ ساختمان جدید ساخته میشود .

#هرات

#اداره مستقل ارگان های محلی