شروع ماه سبز درهرات

ماه سبز در ولایت هرات با کاشت نخستین نهال زینتی در پارک صحن مقام ولایت، ازسوی عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات آغاز شد.
قرار است درجریان ماه سبز بیشتر از270 هزار نهال زینتی ومثمر در ولایت هرات کاشت شود.
مسولان درولایت هرات تاکید دارد که درسال روان به حفظ ومراقبت وهمچنان آبیاری ساحات سبز توجه جدی خواهد شد.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات برمشارکت فعال شهروندان ومسولان درامر توسعه فضای سبز تاکید نمود وگفت: توجه به حفظ محیط زیست بدون نهال شانی وتوسعه فضای سبز نا ممکن است .
والی هرات با تاکید براستفاده ازاشجار ونهال های داخلی درفصل نهال شانی به مسولان گمرک وزراعت هدایت داد تا از واردات نهال ازخارج کشور جلوگیری نمایند.
آقای رحیمی از ریاست حج و اوقاف نیزخواست تا ازطریق منابرومساجد پیرامون اهمیت نهال شانی و بسیج مردم تبلیغ نمایند.
درین میان نصیراحمد فضلی رییس محیط زیست ولایت هرات میگوید : درماه سبز 270 هزار اصله نهال درشهرهرات غرس میشود که ازین میان شاروالی هرات بیشتر ازیکصد هزار اصله نهال را غرس میکند.
عبدالصبور رحمانی رییس زراعت ولایت هرات میگوید: این اداره نیز هفتاد هزار اصله نهال زینتی را طور رایگان دراختیار ادارات دولتی ومردم قرارمیدهد.
آقای رحمانی خواهان استفاده ازقوریه های داخلی درفصل نهال شانی شد.
مدیر سر سبزی شاروالی هرات میگوید: بیشتر ازیکصد هزاراصله نهال درهفده منطقه سبز وتفریحی هرات ازسوی شاروالی هرات غرس میشود.
این درحالیست که درسال روان به تقویت کمر سبز شهرهرات وآبیاری ساحات نیز توجه جدی واساسی خواهد شد.
# هرات
# اداره مستقل ارگان های محلی