هشدار والی هرات به بدخواهان نیروهای امنیتی

آنانی که خواب انحلال نیروهای قهرمان امنیتی را به سرمی پرورانند، باید این آرزوی ننگین شانرا بگور ببرند.

عبدالقیوم رحیمی والی هرات امروز درجریان بازدید ازمرکز هماهنگی، ازایثار ورشادت یکایک منسوبان نیروهای امنیتی ودفاعی قدردانی نمود وگفت: شرایط امروز نتیجه ایثار وازخود گذری این نیروهاست.

والی هرات منسوبان نیروهای امنیتی، دفاعی واطلاعاتی را مایه افتخار خواند وافزود: دست یکایک منسوبان نیروهای امنیتی قابل بوسیدن است.

این مقام بلند رتبه دولتی با اشاره به حرف وحدیث های وابستگان بیگانه مبنی بر انحلال اردوی وپولیس ملی، بااطمینان گفت:" آنانیکه اراده به انحلال نیروهای جان برکف امنیتی دارند به این آرزوی ننگین خود نخواهند رسید.

والی هرات ثبات وآرامش افغانستان را وابسته به اقتدار وتوانایی نیروهای امنیتی عنوان کرد وافزود: جای افتخار است که نیروهای امنیتی، ازارزش های ملی واسلامی بخوبی دفاع میکنند ومایه امید مردم هستند.

درجریان این بازدید والی هرات بانحوه فعالیت مرکز هماهنگی نیز آشنا گردید وازتلاش های شبانه روزی پرسونل این مرکز قدردانی نمود.

والی هرات بخاطرحل مشکلات مرکزهماهنگی نیز به مسولان ذیربط هدایت لازم داد.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی