آغاز مرحله دوم اسناد ملکیت درساحات غیررسمی شهری

دومین مرحله توزیع سند ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهری، امروز درشهرهرات آغاز شد.
این برنامه بعد ازظهر امروز ازسوی عبدالقیوم رحیمی والی  ولایت هرات، جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی با حضور صدها تن از شهروندان در هوتل ارگ آغاز شد.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات برنامه توزیع اسناد ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهری را استقبال نمود وگفت : با تکمیل این برنامه نظم شهری اعاده میگردد وازغصب زمین جلوگیری میشود.
والی هرات اقدامات وزارت شهرسازی درامرانکشاف وتوسعه ساحات شهری درهرات را تمجید نمود وعدم ثبت ملکیت هارا یک چالش جدی دربرابر مالکان ملکیت ها عنوان کرد.
آقای رحیمی آرزو برد تا بخش قابل ملاحظه ای ازمشکلات شهروندان که عامل آن عدم ثبت ملکیت ها وجایدادهای شهروندان بود برطرف شود.
درین میان جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی ازهمکاری مسولان اداره محلی درامرتطبیق این برنامه قدردانی نمود وهدف این برنامه را که براساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری آغازشده است، مصئون ساختن خانه ها وملکیت های مردم ازهرگونه تعرض اعلام کرد.
او گفت:" در سراسر افغانستان پنجصد هزار خانه ثبت سیستم گردیده و برای صاحبان این زمین ها، سند ملکیت رسمی توزیع میگردد".
سرپرست وزارت شهرسازی میگوید: اجرای این برنامه بصورت مستقیم در جلوگیری ازغصب زمین کمک میکند. او، همچنان ازفعالیت محاکم مخصوص غصب زمین درافغانستان یاد آوری نمود و افزود : کسانیکه متهم به غصب زمین باشند تحت تعقیب عدلی قرارمیگیرند.
این درحالیست که مرحله نخست این برنامه یکسال قبل ازسوی رییس جمهور درولایت هرات آغازشد وقراراست تا دوسال آینده درهشت ولایت عمده  کشورتکمیل گردد.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی