تاکید والی هرات برتلاش جدی بخاطر مهار جرایم وتامین امنیت

والی هرات نیمه های شب گذشته بدون اطلاع قبلی وضعیت امنیتی ناحیه نهم و همچنان فعالیت حوزه امنیتی این ناحیه را مورد بررسی قرارداد.
درجریان این بررسی که حوالی ساعت دوازده نیمه شب آغاز وتا ساعت نزدیک به 2 ادامه داشت،  مشکلات وکمبودی های حوزه هفتم امنیتی ونحوه اجراات پولیس درین حوزه ازسوی والی هرات با حضور آمرامنیت قوماندانی امنیه بررسی شد وبخاطر رفع خلاها واکمال کمبودات هدایت لازم داده شد.
والی هرات درحالیکه تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی را مورد تمجید وتحسین قرارداد، بررعایت قانون، احترام به شهروندان ازسوی هریک ازمنسوبان نیروهای امنیتی نیز تاکید نمود.
توجه به تامین امنیت ولسوالی ها و مناطق دورافتاده وهمچنان مهار جرایم درسطح نواحی شهر از اولویت های اساسی کارمقام ولایت اعلام شد که چنانچه درجریان نزدیک به دوماه گذشته به این امر مهم توجه گردیده و اقدامات اساسی درین زمینه انجام شده است.
والی هرات درجریان این بازدید، بخاطر اکمال تشکیلات و رفع نیازمندی های این قطعات ازطریق ادارات مرکزی نیز قول رسیده گی داد.
درین میان منسوبان پولیس نیز برخی نیازمندی های شانرا مطرح و ازتوجه مقام ولایت قدردانی نمودند.
برخورد قاطع در برابر مجریان جرایم سازمان یافته وجنایی، راه اندازی گزمه های سیار بخصوص ازطرف شب درنواحی ومحلات آسیب پذیر، برخورد باعوامل جرم وجنایت، سرکوب اخلال گران نظم امنیت ازجمله هدایات جدی والی هرات بود که درجریان این بازدید به منسوبان پولیس ابلاغ شد.
روند بررسی وضعیت امنیتی وارزیابی اجراات پولیس بدون اطلاع قبلی ازجمله برنامه هایی است که درجریان دوماه گذشته ازسوی والی هرات پیگیری وازسوی شهروندان نیزاستقبال شده است .
شهروندان امیدوارند تداوم این روند حس مسولیت پذیری را دربین برخی افسران وسربازان نیروهای امنیتی بیشتر سازد.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی