اقامه نماز جمعه وتاکید والی هرات برتقویت همبستگی واخوت بین مردم

همزمان با اقامه نماز وحدت بخش جمعه درمسجد جامع مرکزی شهرک جبرئیل، والی هرات مردم را به همبستگی و تلاش درجهت تحکیم اخوت اسلامی سفارش کرد.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات امروز نماز جمعه را درجمع هزاران تن از باشنده گان شهرک جبرئیل ادا نمود و بخاطراستقرارصلح وختم برادرکشی  درکشور دعا نمود.
والی هرات با اشاره به حساس بودن شرایط وتلاش جدی دولت بخاطر استقرارصلح درافغانستان گفت: دشمنان نمیخواهند صلح درکشور حاکم شود،  ازینرو هرروز جنایت می آفرینند .
والی هرات نیاز به همدلی وهمبستگی دربین اقشار مختلف مردم را جدی خواند وتاکید نمود که اتحاد وهمیاری آحاد مختلف شهروندان، لرزه براندام دشمن می اندازد.
این مقام بلند رتبه دولتی حس مسولیت پذیری وهمکاری بین ملت ودولت درشهرک جبرئیل را قابل تحسین دانست وبروح پرفتوح شهدای نیروهای امنیتی بخصوص آن عده جوانان شهرک جبرئیل که درقطعات نیروهای امنیتی به شهادت رسیده اند اتحاف دعا نمود.
درین میان آقای یزدانی امام جمعه شهرک جبرئیل، حضور والی هرات دربین مردم این شهرک را به دیده قدر نگریست وآرزو برد تا درپرتو توجهات مقام ولایت، مشکلات مردم حل گردد.
والی هرات وهیات همراه همچنان باحضور دربین مردم وکسبه کاران مشکلات ونیازمندی های مردم شهرک جبرییل درعرصه های اقتصادی واجتماعی را به بررسی گرفت ودرعین حال دردیدار با ورزشکاران ، نسل جوان را اینده سازافغانستان  ومایه امید مردم ودولت خواند.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی