کتابت یک جلد قران عظیم الشان توسط دانش آموزان یک مکتب دخترانه درهرات

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت شماری ازدانش آموزان مستعد لیسه ملکه جلالی که درظرف پنج ماه موفق به کتابت یک جلد قران عظیم الشان شده اند، را تشویق وتمجید نمود.

سیزده تن از شاگردان لیسه ملکه جلالی در ملاقات با عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ازتکمیل امور تذهیب و کتابت یک جلد قرآن عظیم الشان خبر دادند.

این دومین قران عظیم الشان دست نویس درولایت هرات میباشد که درظرف یکسال گذشته توسط شاگردان مکاتب واستادان ماهر خطاط کتابت میشود.

این قرآن کریم در 610 صحفه باخط نسخ عربی، رنگ آمیزی وتذهیب مناسب توسط این شاگردان کتابت شده است.

مولوی نیکنام معاون تعلیمات اسلامی معارف ولایت هرات میگوید:" امور کتابت این کلام الله مجید درهماهنگی با این آمریت وسعی وتلاش شاگردان لیسه ملکه جلالی و رهنمایی وحمایت استاد صبری انجام شده است .

معاون تعلمیات اسلامی معارف افزود: شاگردان این لیسه بار ها در مسابقات قرآنی افتخار آفریده اند. او درین میان به برنده شدن یکی از شاگردان این لیسه در مسابقات قرآنی در کشور عربستان سعودی اشاره کرد.

استاد میر ولی احمد صبری که این شاگردان تحت نظرش قرآن کریم را کتابت کرده اند گفت این شاگردان توانسته اند که در طول 10 ماه آموزش  خوش نویسی را فرا گیرند  و بعد از آن شروع به کتابت 30 جزء قرآن کریم نمایند.

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ازتلاش های این شاگردان قدردانی نمود وگفت:"  امروز جای مسرت است که دختران موفق به کسب چنین دست آوردی شدند.

این قران عظیم الشان  در چهار مرحله با قطع 61/41 که دارای 610 صحفه میباشد به رشته تحریر درآمده است.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی