گشایش دهلیز هوایی هرات - دهلی

دهلیز هوایی هرات - دهلی امروز با حضور عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ومعین وزارت تجارت وصنایع گشایش یافت.
ازطریق این دهلیز نخستین محموله صادرات میوه خشک و زعفران ولایت هرات به کشور هندوستان صادر شد.
 عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ازهمکاری هندوستان بخاطر راه اندازی این دهلیز هوایی قدردانی نمود و درعین حال آرزوبرد تا پروازهای بیشتری ازمیدان هوایی هرات به کشورهای منطقه صورت گیرد.
آقای رحیمی راه اندازی این دهلیز را درتقویت اقتصاد وافزیش صادرات هرات به کشورهای منطقه مهم خواند و از وزرای تجارت ومعادن کشور دعوت کرد تا به هرات سفر نمایند ومشکلات تجار وصنعت کاران را ازنزدیک مطالعه نمایند.
بگفته آقای رحیمی،  با راه اندازی دهلیز هایی هوایی، افغانستان از وابستگی به کشورهای همسایه رهایی یافته است .
درین میان اجمل عبدالرحیم زی معین اداری وزارت تجارت نیز از راه اندازی دهلیز های هوایی به کشورهای منطقه بعنوان سیاست دولت افغانستان بخاطر حمایت سکتورخصوصی یاد کرد وگفت ازطریق این دهلیز ها اموال تجار وتولیدات داخلی به کشورهای اروپایی واسیایی صادرمیشود.
او گفت دولت میخواهد افغانستان وارداتی را تبدیل به افغانستان صادراتی سازد.
درین میان  کامران علیزایی رییس شورای ولایتی خواهان اقدام جدی تر بخاطر مصونیت بهتر ونظم میدان هوایی شد وتاکید نمود کرد که نباید به افراد غیر مسول اجازه ورود به میدان داده شود.
سعد خطیبی رییس اتاق تجارت خواهان آغاز پروازهای هرات استانبول وهمچنان رفع چالش های میدان هوایی شد.
این برای نخستین باراست که دهلیز هوایی هرات دهلی گشایش می یابد. قبل ازین پروازهای مستقیم بین هرات دهلی برقراربود.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی