نام گزاری یک چهار راهی بنام قانون اساسی درشهرهرات

بر اساس فیصله کمیسیون نام گزاری جاده ها، چهار راه سابق تخت صفر،  بنام چهار راه قانون اساسی مسمی شد.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات وهیات اعزامی کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی روزگذشته ضمن حضور درین محل، برتطبیق قانون تاکید ورزیدند.
والی هرات هدف ازمسمی ساختن این چهارراه بنام قانون اساسی را ترویج فرهنگ قانون گرایی ورعایت قانون دربین شهروندان عنوان کرد وازهمکاری کمیسیون نام گزاری جاده ها قدردانی نمود.
ازسوی دیگر آریا رئوفیان رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات نیز ازساخت یک آبده درین ساحه درآینده نزدیک خبرداد وآرزو برد تا مسمی ساختن این چهار راهی مهم بنام قانون اساسی، سبب تقویت قانون گرایی دربین اقشارمختلف جامعه گردد.
داکتر عبدالروف هروی عضو کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی با اهدای نشان ویژه این کمیسیون به والی هرات، ازهمکاری مسولان محلی قدردانی نمود.
چهار راه قانون اساسی درشمال شهر هرات ودرمقابل دروازه ورودی تخت صفر موقعیت دارد.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی