آماده گی ها بخاطر برگزاری پنجمین نمایشگاه صنایع داخلی کشور درشهرهرات

قراراست بزودی پنجمین نمایشگاه صنایع داخلی زیرنام راه لاجورد درشهرهرات برگزارشود.
عبدالقیوم والی هرات با تاکید برحمایت از تولیدات داخلی، راه اندازی این نمایشگاه را گامی بزرگ درجهت معرفی صنایع وپیشرفت های اقتصادی این ولایت قلمداد کرد. 
والی هرات که عصر امروز از آخرین آماده گی ها بخاطر برپایی این نمایشگاه درساحه پارک تفریحی ملکیار(پارک ترقی سابق) بازدید نموده است ازهمکاری سکتورخصوصی بخصوص اتاق صنایع ولایت هرات بخاطر تدارک این نمایشگاه قدردانی نمود.
والی هرات به ادارات ذیربط دولتی نیز هدایت داد تا درین راستا همکاری لازم نمایند.
حمید الله خادم رییس اتاق صنایع ولایت هرات میگوید: درین نمایشگاه بیشتر ازدوصد ده غرفه انواع صنایع وتولیدات داخلی را به نمایش خواهند گذاشت.
گفته میشود ازمجموع غرفه های این نمایشگاه هفتاد غرفه به زنان اختصاص یافته است که دران صنایع دستی بانوان به نمایش گذاشته میشود.
درین نمایشگاه درکنار صنعت کاران ولایت هرات، صاحبان صنایع ازولایات قندهار، بلخ وکابل نیز انواع تولیدات وصنایع داخلی را به نمایش می گذارند.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی