پشتیبانی اقوام نورزایی ازبرنامه های مقام ولایت هرات

بزرگان قوم نورزايي ولسوالي هاي ولایت هرات با اعلام حمايت از برنامه هاي مقام ولايت، تاكيد نمودند كه آماده هرگونه همكاري بخاطر تحقق وتطبيق سياست هاي ملی نظام هستند.
درين ديدار كه قبل ازظهر امروز در در تالار نگارستان بهزاد ترتيب يافت، بزرگان قوم نورزایی از توجه مقام ولایت به امورتوسعوی، حکومتداری خوب ورفع مشکلات مردم قدردانی نمودند و خواهان استفاده ازظرفيت وكدرهاي جوان وتحصیل کرده این قوم درعرصه هاي مختلف شدند.
محمد آصف كبير وصولت نورزايي اقدامات قاطع وتصاميم جدي مقام ولايت را امیدوارکننده خواندند.
آنان با مطرح ساختن چالش ها و بيان عواملي كه سبب بروز مشكلات در ولسوالي ها از جمله شيندند، گلران، کهسان وکشک کهنه شده است تاکید نمودند که مردم درتمام ولسوالی های هرات همکار نظام هستند.
درین میان والی هرات نیز نقش بزرگان قومی را ارزنده خواند وتاکید نمود که مقام ولایت هرات ازطرح ها ومشوره های بزرگان قومی استقبال وحمایت میکند.
والی هرات بخاطرتحقق طرح ها وبرنامه های بزرگان قومی قول همکاری داد وازمردم خواست تا درراستای تطبیق برنامه های ملی ازجمله پروسه صلح همکاری جدی نمایند.
# ولایت هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی
#دسيمه_ئيزو_ارګانونو_خپلواکه_اداره
 #IDLG