هدایت والی هرات به ادارات دولتی غرض کمک درامر جمع آوری مقروضیت های برشنا

تمام ادارات دولتی در ولایت هرات مکلف اند تا در امر جمع آوری مقروضیت های شرک برشنا همکاری جدی نمایند.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات دردیداربا رییس ومسولان، هرات برشنا شرکت، برتوسعه وبهبود خدمات این شرکت تاکید نمود.
والی هرات همکاری در زمینه جمع آوری مقروضیت های شرک برشنا بعنوان شرکت ملی تامین کننده انرژی برق مورد نیاز شهروندان را یک مکلفیت ضروری تمام ادارات دولتی خواند وگفت: بامشترکینی که ازپرداخت صرفیه برق ابا ورزند برخورد قانونی شود.
درین میان محمد  طاهر عارف رییس هرات برشنا نیز ازبرنامه های توسعوی درجهت بهبود کیفیت خدمات شبکه برق هرات یاد آوری نمود وچالش عمده این شرکت را عدم همکاری برخی مشترکین در ولسوالی های درزمینه پرداخت صرفیه برق شان اعلام کرد. 
رییس برشنا همچنان ازپيشرفت کار احداث شبکه برق در ولسوالي هاي چهارگانه شرقی هرات نیز به مقام ولایت گزارش داد وگفت:"براساس آخرین گزارش، هفتاد درصد كار برق رساني درين ولسوالي ها تکمیل شده است.
والی هرات با ارج گزاری به تلاش های هرات برشنا، شركت هاي محلي برق رسانی را نیزتشويق به سرمايه گزاري درامر توليد انرژي از آب وباد نمود.
# ولایت هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی
#دسيمه_ئيزو_ارګانونو_خپلواکه_اداره