بررسی مشکلات اتحادیه صرافان هرات

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ضمن دیداربا رییس وبرخی مسولان اتحادیه صرافان، مشکلات این اتحادیه را مورد بررسی قرارداد.

اتحادیه صرافان ولایت هرات بزرگترین نهاد صنفی درسطح ولایت هرات میباشد که متشکل ازهزاران عضو میباشد.

بهاالدین رحیمی رییس اتحادیه صرافان درین نشست، آماده گی اتحادیه صرافان را بخاطرهمکاری با ادارات دولتی را ابراز داشت و پاره ای ازمشکلات اعضای این اتحادیه را با مقام ولایت شریک ساخت.

والی هرات با تاکید برحمایت جدی ازسکتورخصوصی، فراهم سازی شرایط خوب به فعالیت های اقتصادی فعالین سکتورخصوصی را یک اصل اساسی عنوان کرد وگفت: به هرپیمانه که به فعالین سکتورخصوصی زمینه فعالیت مصئون فراهم شود، به همان پیمانه روند انکشاف اقتصادی سرعت پیدا میکند وبه شهروندان نیز زمینه کار فراهم میشود.

# ولایت هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی

#دسيمه_ئيزو_ارګانونو_خپلواکه_اداره

 #IDLG