برگزاری جلسه اداری ولایت بریاست عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات

جلسه اداری ولایت صبح امروز بریاست عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در تالارنگارستان بهزاد برگزار شد.

درین جلسه که ساعت هشت صبح آغاز و الی ساعت یازده قبل از ظهر ادامه داشت، پیرامون عمده ترین مشکلات ادارت دولتی وهمچنان نحوه جمع آوری عواید ومصرف بودجه ادارات بحث وتصامیم لازم گرفته شد.

مستوفیت ولایت هرات از ادارات دولتی خواست تا درمصرف بودجه صرفه جویی نمایند و از تهیه وخریداری وسایل تجملی بپرهیزند.

فایقه علیزاده مستوفی هرات میگوید :" تحصيل عوايد وكنترول مصارف از مكلفيت هاي اساسي این اداره است.

اوهمچنان پیرامون جمع آوري عوايد وتكميل هدفي كه وزارت ماليه در بخش جمع آوري عوايد برای واحدهای دومی درسطح ولایت هرات تعیین نموده است روشنی انداخت وخواهان جدیت وهمکاری ادارات درین زمینه شد.

والي هرات نیز با تاكيد برتقويت روحيه همكاري دربين تمام ادارات دولتي گفت:" همه ما در برابر مردم مسول هستيم وبايد بخاطر حل مشكلات مردم تلاش نماييم".

آقای رحیمی افزود:" توجه به حل مشكلات عمومي در بسياري مواقع ضرورت به بودجه وامكانات ندارد، بلكه مستلزم نو آوري وابتكار مقامات است.

این مقام بلند رتبه دولتی با اشاره به گسترده بودن مشکلات شهروندان، به روسای ادارات دولتی هدایت داد تا با روحیه ملی بخاطر حل چالش های عمومی اقدام نمایند.

والی هرات همچنان اعمار ساختمان هاي خود سر درسطح شهر را غیرقابل قبول خواند وبا تاکید بر برخورد با عوامل تخطی وتخلف، دستورداد تا ليست اماكني كه بگونه خودسر درشهرهرات ساخته شده است ترتيب وبا متخلفين برخورد شود.

آقای رحیمی دربخش جمع آوری عواید، مهم ترین اصلی که باید مدنظرمقامات دولتی باشد را تامین شفافیت ومبارزه با فساد اعلام کرد وافزود:" بودجه عادي ادارات دولتی باید بدون تعلل اجرا شود وهمزمان ادارات عایداتي نيز دركنار مبارزه با فساد بخاطرافزايش عوايد وتامين شفافيت همكاري نمايند.

درین جلسه، معاون برشنا خواهان همكاري مسولان ولسوالي ها در امر جمع آوري مقروضيت هاي اين اداره شدند.

والی هرات نیز هدایت داد تا ادارات دولتی مقروضیت های آبرسانی وبرشنا را به پردازند. این ادارات نیز درصورت عدم همکاری مشترکین وادارات، اقدام به قطع آب وبرق نمایند.

همچنان محمد مسعود شيرزي بعنوان رييس جدید مبارزه با حوادث ولایت هرات  معرفي شد.

سرپرستان ریاست های  شاروالي و فوايدعامه نیز اطمینان دادند که امکانات ووسایط کافی غرض کمک به متضررین احتمالی سیلاب ها تدارک شده است.

# ولایت هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی

#دسيمه_ئيزو_ارګانونو_خپلواکه_اداره

 #IDLG