حمایت مسولان ومردم هرات ازفیصله جرگه مشورتی صلح

شهروندان هرات از قطع نامه جرگه مشورتی صلح بگونه قاطع اعلام حمایت کردند.

 نخستين نشست مشترك مسولان دولتي، مردم  و نماينده گان منتخب مردم هرات درجرگه مشورتي صلح امروز در شهر هرات برگزارشد.

درين نشست كه باحضور عبدالقيوم رحيمي والي ولايت هرات وشماري از مقامات دولتي برگزارشد،  كامران عليزايي رييس شوراي ولايتي آرزو برد تا صلح واقعي دركشور حاكم شود. او ازعلماي كرام دين خواست تا پيرامون اهميت صلح در اسلام ازطریق منابر ومساجد تبليغ نمايند.

داكتر نوراحمد حيدرزاده عضو شوراي ولايتي با بيان تفاوت هاي جرگه مشورتي صلح با ساير جرگه ها افزود:"  درين جرگه مردم پيام صلح خواهي خود را به دولت افغانستان وجهان اعلام کردند.

معصومه جامي رييس شوراي زنان ولسوالي زنده جان از حضور پررنگ زنان درین جركه تمجيد نمود و گفت :" درجرگه مشورتي صلح شركت كننده گان با انديشه ملي، طرح مشخص خود را بخاطر استقرار صلح  درکشور ارائه نمودند.

نويد احمد وفا رييس اتحاديه مواد نفت و از شركت كننده گان جرگه مشورتي صلح از تلاش مسولان بخاطرمساعد ساختن زمينه به انتخابات شفاف، گزينش اعضاي جرگه و حضور فعال اعضاي انتخابي هرات درکابل قدرداني نمود وافزود:"  درتمام كميته ها نماينده گان منتخب آزادانه نظريات خود را مطرح نمودند وهيچگونه سانسوري وجود نداشت.

او تاکید نمود که درتمام مدت برگزاري جرگه، فضاي همدلي بين شركت كننده گان حاكم بود ونشان داد كه مردم ازجنگ خسته شده اند.

 

آقاي جمشيدي از بنياد جامعه مدني نیزقطع نامه جرگه مشورتي صلح را قرائت نمود که ازسوی شرکت کننده گان استقبال وحمایت شد.

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات با آرزوي قبولي طاعات وعبادات هموطنان ، ازشوراي ولايتي بخاطر برگزاري انتخابات شفاف گزينش اعضاي جرگه وهمچنان تلاش جدي وحضور فعال نماينده گان منتخب جرگه صلح قدرداني نمود والی هرات افزود: این جرگه وحضور متحد وقوی بیشتر ازسه هزار تن ازهموطنان ازاقشارمختلف، به تلاش های دولت افغانستان بخاطر استقرارصلح مشروعیت بخشید، حالا مردم باید قضاوت کنند که حرف وفیصله سه هزار تن نماینده گان منتخب مردم مدار اعتبار است یا موضع گیری های مغرضانه عده ای محدود.

والی هرات افزود:" درجرگه مشورتي صلح از همه گروه ها حضور داشتند واین امر فيصله جرگه را مشروعيت بخشيد.

والي هرات با غیرموجه خواندن تبليغات مغرضانه برخی افراد درپيوند به جرگه صلح ورد شايعات درين زمينه گفت: اين جرگه با شعار صلح واخوت برگزار شد وموفقانه پايان يافت.

آقاي رحيمي تصریح کرد : اگرچه كار اعضاي جرگه صلح در كابل پايان يافت، ولي کار اصلی نماینده گان این جرگه در ولايات شروع شده وهريك از اعضاي منحيث سفيران صلح بايد با مخالفين مسلح گفتگو نمايند.

والي هرات گفت:"  ما وقتي علاقه مندي خود را به صلح ابراز ميداريم اين بمعنی ضعف ما نيست بلكه نشان دهنده  اقتدار وعلاقه مندی ما به ختم جنگ وبرادرکشی است . این مقام بلند رتبه دولتی تاکید نمود که ما باكساني صلح ميكنيم كه ارزش صلح را بدانند.

جرگه مشورتي صلح بتاريخ نه ثور با شركت حدود سه هزار ودوصد تن از نماينده گان منتخب مردم، دركابل برگزار شد وبراي پنج روز ادامه داشت كه دران شركت كننده گان بر پايان دادن به جنگ واستقرار صلح در كشور تاكيد نمودند.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی