دستگیری دستکم سیزده تن ازعوامل فساد و جرایم توسط امنیت ملی هرات!

دستگیری دستکم سیزده تن ازعوامل فساد و جرایم توسط امنیت ملی هرات!

نه تن به اتهام حیف ومیل حدود پانزده میلیون افغانی عواید گمرک هرات،  توسط کارمندان ریاست امنیت ملی شناسایی ودستگیرشدند.

این افراد متهم اند که درجریان یکسال اخیر پنجاه عراده موتر های باربری را که دران انواع کالاها مختلف النوع بارگیری شده بود ، ازگمرک اسلام قلعه خارج و بدون محصول گمرکی به شهرهرات انتقال داده اند.

از اثر اقدامات خلاف قانون این افراد به ارزش پانزده میلیون افغانی محصول گمرک هرات حیف ومیل شده است.

این افراد بارچالانان گمرک اسلام قلعه بوده اند که توسط کارمندان ریاست امنیت ملی بعد از تحقیق و بررسی همه جانبه دستگیر شده اند.

بربنیاد یک خبردیگر:

از قاچاق بیشتر ازهشت هزار کیلوگرام گوشت بخارج کشور جلوگیری شد.

این مقدار گوشت که دریک موتر یخچالی بارگیری شده بود هنگام قاچاق بکشور ایران توسط کارمندان ریاست امنیت ملی تثبت وکشف شد.

درپیوند به این قضیه تحقیقات جدی آغازشده است .

این درحالیست که دو روز قبل نیز سه موتر حامل مواشی قاچاق توسط نیروهای امنیتی ولایت هرات کشف وبه ارگان های ذیربط معرفی شد.

افزایش قیمت گوشت درماه های اخیر شکایت زیادی را به همراه داشته است.

بربنیاد یک خبردیگر:

سه تن ازقاچاقبران حرفه ای توسط کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات شناسایی ودستگیر شدند.

این افراد که از مدت ها بدینسو تحت تعقیب کارمندان این ریاست قرارداشتند هنگام خرید وفروش مواد مخدر دستگیر وغرض تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه هرات تحویل شدند.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی