نخستین سفر والی هرات به ولسوالی فرسی بعداز نزدیک به پانزده سال

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات، ضمن سفر به ولسوالی فرسی، وضعیت امنیتی واجتماعی این ولسوالی را مورد مطالعه و ارزیابی قرارداد.
والی هرات درجریان این سفر که دیروز صورت گرفت، با اقشار مختلف مردم ، اهل معارف، جوانان وعلمای کرام دین دیدار نمود.
آقای رحیمی همچنان  از رشادت وایثار نیروهای امنیتی درعملیات اخیر درین ولسوالی که منجربه سرکوب هراس افگنان شد، تمجید وتقدیر کرد.
درعملیات یک هفته قبل نیروهای امنیتی درولسوالی فرسی، دست کم بیست تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند وبخش های زیادی ازین ولسوالی از وجود هراس افگنان پاکسازی شد.
این برای نخستین بار درده سال اخیر است که والی هرات به ولسوالی فرسی سفر ووضعیت آن ولسوالی را ازنزدیک مورد بررسی قرارمیدهد.
سید کمال سادات ولسوال فرسی ضمن استقبال ازسفر مقام ولایت وهیات همراه، گزارشی ازوضعیت این ولسوالی را ارائه نمود و ازبهبود اوضاع امنیتی خبرداد.
 او، ازتوجه همه جانبه شخص والی هرات به وضعیت ولسوالی فرسی قدردانی نمود.
والی هرات ازسفربه ولسوالی فرسی ودیدار با مردم محروم این ولسوالی ابرازخرسندی نمود ودرعین حال  ازبی توجهی به این ولسوالی درطول سالیان اخیر ابراز تاسف نمود.
این مقام بلند رتبه دولتی  ولی اطمینان داد که حکومت وحدت ملی بخاطر انکشاف مناطق دورافتاده ومحروم برنامه های اساسی روی دست دارد.
آقای رحیمی  تاکید دارد که اداره محلی هرات ازموسسات ملی وبین المللی خواسته است تا به مناطق محروم بیشتر سرمایه گزاری نمایند.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی