سفر والی هرات به ولسوالی غوریان

عبدالقيوم رحيمي والي ولايت هرات حضور و درخشش مردم غوريان در عرصه هاي فرهنگي، علمي ومعارف درطول سالیان گذشته را ارزنده خواند وگفت معارف معاصر افغانستان مديون غوريان است.

آقاي رحيمي از سهيم بودن مردم غوريان در حكومتداري ابراز خرسندي نمود و توجه به انكشاف مناطق روستايي را از مهم ترين اولويت هاي كار خود اعلام كرد.

والي هرات همكاري مردم در بهبود امور را غير قابل انكار خواند واز مردم خواست تا درعرصه هاي مختلف همكاري نمايند ومسوليت ملي خودرا ادا نمايند.

والي هرات از اراده قوي خود بخاطر مبارزه با فساد ياد آوري نمود و از شهروندان نيز تقاضا نمود تا درين امر مهم همكاري نمايند زيرا از نظر شرع، رشوت دهنده ورشوت گيرنده هردو محكوم به جهنم هستند.

آقاي رحيمي دربخشي از صحبت هايش با اشاره به استفاده ابزاري از دين ازسوي برخي حلقات فرصت طلب گفت: خيلي ها ازدين بخاطر سياست استفاده سوي مي نمايند، نبايد ازدين استفاده سوي نماييم زيرا خداوند بر اعمال وكردار ما ناظراست.

والي هرات با بيان اين مطلب كه صلح در قريه هاي كشور است،گفت: تا زماني كه مردم به اين باور نرسند كه باهم صلح كنند، كشورهاي خارجي توانايي استقرار صلح را ندارند.

آقاي رحيمي تفاوت هاي دولت ومخالفين مسلح را برشمرد وافزود: دولت در ولسوالي ها پروژه اجرا ميكند، ولي طالب زيربناها وپروژه هارا تخريب مي نمايند.

 

اين مقام بلند رتبه دولتي تاكيد دارد كه به امنيت وامورانكشافي ولسوالي ها ازجمله ولسوالي غوريان توجه خاص خواهد كرد.

ولسوالي غوريان از ولسوالي هاي مرزي هرات است كه داراي سيصد وسي هزار نفر نفوس ميباشد ودران ساحات وبناهاي تاريخي زيادي موقعيت دارد.

#هرات

#اداره مستقل ارگان هاي محلي