حمایت بزرگان قومی ولسوالی چشت از برنامه های مقام ولایت

بزرگان ومتنفذين ولسوالي چشت شريف، از خدمات ارزنده مقام ولايت هرات قدرداني نمودند.
شماري از مشايخ و بزرگان قومي ولسوالي چشت در ديدار با عبدالقيوم رحيمي والي ولايت هرات، تحولات و تغييرات اخير درعرصه هاي حكومتداري خوب وامور انكشافي در ولایت هرات را استقبال نمودند.
خليفه سيد گل از بزرگان ولسوالي جشت، جديت وابتكارات مقام ولايت در زمينه حل مشكلات مردم را قابل قدر خواند.
او ميگويد: مردم اين ولسوالي همكار نزديك دولت در راستاي تامين امنيت هستند.
بزرگان ولسوالي چشت از بي توجهي به امور انكشافي اين ولسوالي در ساليان اخير انتقاد نمودند وخواهان آغاز قير ريزي  سرك هرات چشت شريف شدند.
آنان ميگويند: تاخير در قير ريزي سرك چشت شريف سبب نا اميدي مردم شده است.
درين ميان والي هرات نقش مردم را درحكومتداري وتامين امنيت حايز اهميت خواند و ازهمكاري مردم ولسوالي چشت شريف قدرداني نمود.
این مقام بلند رتبه دولتی بخاطر رسيده گي بخواست هاي مردم ولسوالي چشت نيز بمراجع ذيربط هدايت لازم داد.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی