تاکید والی هرات بر افزایش مشارکت موسسات بین المللی درامور انکشافی این ولایت

سفیرکشور دنمارک و معاون سفارت ناروی درکابل امروز وارد ولایت هرات شدند و با عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در دفتر کارش دیدار نمودند.
 درین دیدار که رییس عمومی سازمان زراعت و خوراکه ملل متحد درافغانستان و برخی مقامات محلی نیز حضور داشتند، والی هرات از سفر هیات استقبال نمود و خواهان افزایش نقش این کشورها در امور انکشافی وسکتور زراعت ولایت هرات شد.
درین نشست همچنان  پیرامون وضعیت بیجاشده گان داخلی در ولایت هرات ، پروسه صلح درافغانستان و حمایت ازسکتور انکشافی نیز بحث وتبادل نظر شد.
والی هرات ازهرگونه سرمایه گزاری وهمکاری موسسات ملی وبین المللی استقبال کرد و تاکید نمود که تامین امنیت پروژه ها و برنامه ها درسطح ولسوالی ها یک اولویت است.
این هیات درنظردارد از فعالیت های سازمان خورا که و زراعت ملل متحد در سکتور زراعت نیز بازدید وروند توزیع خوراکه حیوانی به دهقانان ومالداران متاثر ازخشکسالی را درتفاهم با ریاست زراعت ومالداری ولایت هرات آغاز نماید.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی