تحویل نخستین طیاره های بدون سرنشین به قوماندانی قول اردوی ظفر

برای نخستین بار قول اردوی 207 ظفر به طیارات کشفی پیشرفته بدون سرنشین مجهز شد.

هشت بال طیاره پیشرفته بدون سرنشین امروز ازسوی قوماندانی حمایت قاطع درزون غرب،  با حضور عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات، شماری از مقامات بلند رتبه نظامی، به قوماندانی قول اردوی ظفر تحویل داده شد.

مسولان درقول اردوی ظفر میگویند: پرسونل مورد نیاز هدایت این طیاره ها قبلا آموزش دیده بودند.

قوماندان قول اردوی ظفر تاکید دارد که استفاده ازین طیاره ها درعملیات کشفی ، عملیات های محاربوی را آسان خواهد ساخت.

تورنجنرال نورالله قادری قوماندان قول اردوی ظفر با قدردانی ازهمکاری جامعه جهانی گفت: استفاده ازین طیارات درعملیات های محاربوی سبب کاهش تلفات غیرنظامی خواهد شد.

ازسوی دیگر عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات نیز همکاری جامعه جهانی در زمینه آموزش وتقویت نیروهای امنیتی بویژه نیروهای هوایی را ارزنده خواند.

آقای رحیمی به رشادت وایثار نیروهای امنیتی ودفاعی ارج نهاد و برحمایت بیشتر ازین نیروها تاکید نمود.

مسولان قوماندانی حمایت قاطع نیز تاکید دارند که پرسونل این طیاره ها توانایی عملیات مستقلانه تا شعاع یکصد وبیست کیلومتری بدون رویت را دارند.

توسط این طیارات درکنار اجرای  ماموریت های کشفی، محلات حضور و فعالیت دشمن نیزتثبیت میگردد.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی