دعوت والی هرات از کشورهای جهان بخاطر مشارکت در امور توسعوی این ولایت

والی هرات خواهان سرمایه گزاری کشورهای جهان دربخش های اقتصادی وصنعتی وزراعتی ولایت هرات شد.

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات دردیداربا هانس آکربوم معاون سفارت کشور هالند درافغانستان و رییس کمک های انکشافی آن کشور درافغانستان، با تشریح وضعیت اقتصادی وصنعتی وفرهنگی این ولایت، از اراده قوی اداره محلی بخاطر تامین امنیت پروژه های انکشافی یاد آوری نمود و از موسسات بین المللی خواست تا درحوزه های مختلف این ولایت سرمایه گزاری نمایند.

والی هرات میگوید:" ظرفیت های اقتصادی موجود، علاقه مندی مردم ومتشبثین سکتور خصوصی به فعالیت های اقتصادی و صنعتی وهمچنان اراده مسولان به توسعه برنامه های انکشافی وعمرانی، زمینه را به مشارکت موسسات بین المللی و کشورهای قدرت مند منطقه و جهان در امور توسعوی این  ولایت مساعد ساخته است.

معاون سفیرهالند که درنظردارد درجریان سفرش به ولایت هرات ازپروژه هایی که ازسوی کشور تمویل میشود نیز بازدید ونظارت داشته باشد، ضمن قدردانی ازاستقبال گرم مسولان محلی اطمینان داد که کشورش علاقه مند مشارکت بیشتر درعرصه های مختلف میباشد.

درین نشست همچنان پیرامون موضوعات مورد علاقه ازجمله وضعیت بیجاشده گان داخلی نیز بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی