آغاز بکار قوماندان حمایت قاطع در زون غرب

قوماندان جدید حمایت قاطع در زون غرب امروز با حضور عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات و شماری از مقامات بلند رتبه ملکی ونظامی بکار آغازنمود.

 بريد جنرال جواني پرميجاني که از افسران با تجربه اردوی ایتالیا میباشد جایگزین

بريد جنرال سلواتوره انيل ياتو   میشود که از شش ماه بدینسو مسولیت قوماندانی حمایت قاطع زون غرب را برعهده داشت.

والی هرات ازهمکاری نیروهای بین المللی بخاطر تجهیز وتقویت نیروهای امنیتی کشور مان ابراز سپاس نمود وخواهان تداوم این همکاری ها شد.

 

در همین حال سفیر ایتالیا در کابل می‌گوید که کشورش در دراز مدت در کنار حمایت از نیروهای دولتی، به بازسازی و توسعه افغانستان نیز متعهد است.

 

دگرجنرال کمپوریاله، معاون قوماندانی ماموریت پشتیبانی قاطع گفته است:"باور دارم که فشارهای دوامدار نظامی، سیاسی و اجتماعی بر طالبان شرایط برای صلح و آشتی برای تبدیل شدن آن به یک واقعیت عینی افغانستان را فراهم خواهد ساخت. هیچ راه حل نظامی وجود ندارد. یگانه راه حل ممکن تلاش‌های سیاسی است. باور دارم که ظرفیت‌های خوب برای صلح وجود دارد."

رابرتو کنتونی، سفیر ایتالیا در افغانستان گفت:"اکنون افغانستان در زمان حساسی از تاریخ خود فرار دارد، زمانی است که صلح نسبت به هر زمان دیگری امکان پذیر شده است. اکنون که صلح ممکن شده است ما این فرصت را از دست نخواهیم داد."

در همین حال مقام‌های نظامی افغان همکاری مأموریت پشتیبانی قاطع را در امر مبارزه با طالبان و حمایت از نیروهای امنیتی را اثرگذار می خوانند.

جنرال نورالله قادری، قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفته است:«چند روز پیش ما و شما افتتاح طیاره های بی سرنشین را داشتیم. در مجموع حمایت قاطع با ما همکاری میکنند و ای سر نیروهای افغان ما تاثیر مثبت داره

مقام‌های نظامی در زون غرب می‌گویند که تصمیم دارند تا با حمایت نیروهای پشتیبانی قاطع، عملیات‌های گسترده را برضد طالبان آغاز کنند.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی