بازدید والی هرات ازنمایشگاه محصولات زنان

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات بر حمایت وتوجه به تقویت توانمندی اعضای انجمن بانوان شهرک سعادت تاکید نمود.

این انجمن متشکل از صدها تن خانم های بی بضاعت ولی مستعد میباشد که در عرصه تولید مواد غذایی فعالیت دارند.

رییس انجمن بانوان سعادت  میگوید:" ازطریق این انجمن هژده نوع مربا توليد و به بازار عرضه ميشود.

والی هرات ضمن تشویق زنان به تداوم فعالیت های اقتصادی و خریداری محصولات شان، به مسولان ذیربط بخاطر حمایت ازین زنان توانمند هدایت لازم داد.

اعضای انجمن بانوان شهرک سعادت امروز تولیدات خود را به نمایش گذاشتند که مورد استقبال هیات مهمانان قرارگرفت.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی