تاکید برتسریع روند اجرای پروژه های انکشافی درشهرک سعادت

روند ساخت 2500 واحد مسکونی (سرپناه)  به ارزش 19 میلیون دالر امریکایی در شهرک سعادت سرعت یافته است.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت امروز همراه با هیات اتحادیه اروپا، شماری از مسولان موسسات بین المللی و مقامات محلی به ولسوالی زنده جان سفر نمود و از فعالیت های ساختمانی وامور توسعوی در شهرک سعادت بازدید نمود.
قرار است امور توسعوی شهرک سعادت مطابق ماستر پلان تفصیلی که ازسوی وزارت شهرسازی منظور شده است، با همکاری موسسات بین المللی سرعت پیداکند. براساس این ماسترپلان درکنار ساخت سرپناه و توجه به امور آبرسانی وتوسعوی این شهرک، جاده های اصلی وفرعی آن نیز به شکل پخته اعمار میگردد.
رییس مهاجرین ولایت هرات میگوید:" ازجمله طرح های روی دست، ساخت سرپناه میباشد که ازجمله سه مدل نمونوی مسکن ، یک نمونه آن مورد تایید مقام ولایت و هیات همراه قرار گرفت.
مواد ساختمانی این سرپناه ها ازمنابع محلی تمویل میشود و هزینه آن نیز ازسوی موسسات بین المللی پرداخت میشود.
عبدالقیوم رحیمی  والی ولایت هرات از همکاری  اتحاديه اروپا بخاطر تمويل پروژه ساخت مسکن در شهرک سعادت قدرداني نمود.
والی هرات به مسولان ذیربط هدایت داد تا در راستاي تامين امنيت شهرك و كارمندان موسسات جدی باشند. آقای رحیمی از مردم نیز خواست تا با مسولان این پروژه همکاری نمایند.
آقای نيكلاس نماينده بخش هاي انكشافي اتحاديه اروپا درافغانستان نیز کمک به فراهم ساختن تسهیلات زنده گی به شهروندان بویژه مهاجرین و خانواده های بی بضاعت را از اولویت های کار خود اعلام کرد.
او میگوید:" اتحاديه اروپا بزرگترين پروژه ها را بخاطر حمايت از مهاجرين وافراد بی بضاعت روی دست دارد.
شهرک سعادت که مخصوص مهاجرین، خانواده های شهدای نیروهای مسلح میباشد درسی پنج کیلومتری غرب شهرهرات در اسحه دوهزار جریب زمین ساخته شده است که دران صدها خانواده ساکن هستند.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی