هدایت والی هرات به خاطر حفظ ومراقبت ساحه پشتون پل واقدام به منظور ترمیم پل پشتو

عبدالقیوم والی هرات به مسولان ریاست فواید عامه به خاطر ترمیم وبازسازی بخش های آسیب دیده پل پشتو هدایت لازم داد.
سیلاب های اخیر، بلند رفتن سطح آب هریرود و ریگ برداری های غیر اصولی دربخش هایی ازبستر دریا،  سبب وارد شدن صدمات جدی به پشتون پل منحیث مسیر اصلی ورودی شهر هرات شده است.
والی هرات در جریان بازدید از ین ساحه که قبل ازظهر امروز صورت گرفت و در آن  غلام حضرت مشفق شاروال هرات نیز حضورداشت، به مسولان ذیربط به خاطر جلوگیری از ریگ برداری های غیراصولی و اقدامات عاجل در جهت ترمیم و بازسازی بخش های آسیب دیده پل هدایت لازم داد.
گزارش هایی وجود دارد که  ریگ برداری های غیر اصولی ازین ساحه منجر به خالی شدن فیل پایه های  پشتون پل شده است ، امری که درصورت عدم پیگیری منجر به سقوط پل خواهد شد .
# مقام ولایت هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی