بيوگرافي والي هرات

اداره مستقل ارگانهای محلی

معینیت مالی و اداری

ریاست عمومی منابع بشری

فورم خلص سوانح والی صاحب ولایت هرات

اسم وتخلص  : محمد آصف رحیمی

ولد             : سلطان محمد

 ولدیت        : عبدالمحمد

محل تولد      : ولسوالی پغمان ولایت کابل

سال تولد       : 1338

نمبره تذکره   : 744971 ج 8 ص 23 شماره 3962

تحصیلات     : (لطفا از آخرین درجه تحصیلی به طرف پایین خانه پری نمائید)

محل تحصیل

رشته تحصیلی

زمان تحصیل

درجه تحصیل

 

الی سال

از سال

پوهنتون نبراسکا امریکا

اداره عامه و برنامه های انکشافی

1989

1988

فوق لیسانس

پوهنتون کابل

سول انجینری وتعلیمات تخنیکی

1981

1978

لسانس

 

تجارب کاری: (لطفا از آخرین پست کاری به طرف پائین خانه پری نمائید)

نام اداره

نام موقف کاری

الی تاریخ

از تاریخ

 

وزارت زراعت

وزیر زراعت آبیاری و مالداری

دسمبر2014

اکتبر2008

 

وزارت احیاء وانکشاف دهات

معین وزارت احیاء وانکشاف دهات

اکتبر 2008

اپریل 2006

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

رئیس برنامه های همبستگی ملی

اپریل 2006

از مارچ2005

 

کی یر کانادا CARE Canada

کارمند انکشافی جنوب آسیا

مارچ 2005

از نومبر 2001

 

Care USA

رئیس برنامه های انکشافی موسسه بین المللی کی یردر افغانستان

فبروری 2001

از اکتبر1989

 

 

لسانها: (لطفا از گزینه های ذیل استفاده نمائید: روان،بسیار خوب، خوب)

نوشتن

خواندن

صحبت نمودن

لسانها

روان

روان

روان

دری

روان

روان

روان

پشتو

روان

روان

روان

انگلیسی

 

شماره:

 

 

07965505501

 

شماره تماس

 

 

 

asif.rahimi@hotmail.com

 

نشانی ایمیل

 

asif.rahimi@herat.gov.af