بیوگرافی رئیس منابع بشری مقام ولایت

 

 

 

 

محمد آصف سعیدی رئیس منابع بشری مقام ولایت در ناحیه دوم شاروالی شهر هرات دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدائی را در مکتب خواجه محمد تاکی، تحصیلات ثانوی را در لیسه مولانا عبدالرحمن جامی و درجه لیسانس را در پوهنتون دولتی هرات به دست آورد.

محمد آصف سعیدی دوره ماستری را در رشته مدیریت دولتی دنبال نموده و دوره شش ماهه برنامه آموزش رهبری ارشد را در انستیتوت خدمات ملکی به پایه اکمال رساند.

موصوف مدت هفت سال به حیث مدیر عمومی اسناد و ارتباط ریاست دفتر مقام ولایت ایفای وظیفه نموده است.

محمد آصف سعیدی در سال 1394 بعد از اشتراک در امتحان رقابتی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به حیث رئیس منابع بشری مقام ولایت هرات تقرر حاصل نمود.