اقتصاد

هرات پیش از کشف اقیانوس هند در گذرگاه جاده ابریشم قرار داشت و نقش بزرگ را در بازرگانی میان شبه قاره هند، شرق میانه، آسیای مرکزی و اروپا بازی میکرد.

هرات از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول تاریخ بستر مناسب تلاقی مدنیت های شرق و غرب نیز به شمار می رفت، ازین رو هرات یکی از گهوارهای تمدنی تاریخ پر بار خراسان شناخته میشود. اکنون که مرکز این شهر(هرات) بوده و در غرب افغانستان موقعیت دارد و پس از کابل دومین شهر پرجمعیت افغانستان محسوب میشود. این ولایت قطب صنعتی و مهترین کانون فرهنگی و تاریخی افغاستان به شمار می آید.

برای معلومات بیشتر در باره اقتصاد هرات لطفا اینجا را کلیک کنید.

.